AROMA CHEMICALS AROMATHERAPY ESSENTIAL OIL EXTRACTION SERVICE FLAVOURS FRAGRANCES NATURAL EXTRACTS SPRAY DRYING
 
Aroma Compounds

          สารแต่งกลิ่น คือสารที่ทำให้เกิดกลิ่นและ/หรือรส ซึ่งนำไปใช้เป็นส่วนผสมในน้ำหอมหรือสารแต่งรส สามารถพบได้ในน้ำมันหอมระเหย ซึ่งถูกแยกตัวออกมาด้วยวิธีกลั่นลำดับส่วนหรืออาจเกิดจากการสังเคราะห์เลียนแบบขึ้นมา เพื่อให้ได้กลิ่นเฉพาะที่ตรงตามความต้องการ และการนำไปใช้งาน