AROMA CHEMICALS AROMATHERAPY ESSENTIAL OIL EXTRACTION SERVICE FLAVOURS FRAGRANCES NATURAL EXTRACTS SPRAY DRYING
 
Essential Oils

น้ำมันหอมระเหย

 

     คุณลักษณะของน้ำมันหอมระเหยคือมีความเข้มข้นสูงระเหยง่ายและมีกลิ่นหอม ส่วนใหญ่สกัดได้จากพืชโดยกรรมวิธีการกลั่นหรือบีบ ทาง TCFF ผลิตน้ำมันหอมระเหยหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ทั้งสำหรับผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัดใช้เป็นส่วนผสมของน้ำหอม ใช้แต่งกลิ่นรสอาหาร ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนประเภทต่างๆ 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z