AROMA CHEMICALS AROMATHERAPY ESSENTIAL OIL EXTRACTION SERVICE FLAVOURS FRAGRANCES NATURAL EXTRACTS SPRAY DRYING
 
Extraction service

        กระบวนการสกัดสาร คือกรรมวิธีการแยกสารที่ต้องการออกจากพืช โดยอาศัยความสามารถในการละลายในตัวทำละลายต่างชนิดกันของสารนั้นๆ โดยส่วนใหญ่มักใช้น้ำและตัวทำละลายอินทรีย์ ที่ TCFF เรามีห้องปฏิบัติการและนักวิจัยที่พร้อมให้บริการลูกค้าในส่วนของการสกัดสารโดยเฉพาะ ทั้งในด้านการวิจัยสารสกัดทางธรรมชาติตัวใหม่ การค้นหาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการสกัดตลอดจนกำหนดวิธีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 

      เรามีเครื่องมือและอุปกรณ์การสกัดระดับอุตสาหกรรม (ถังกลั่นและถังสกัดขนาด 2000 ลิตรและขนาด 500 ลิตร) รวมถึงเครื่องระเหยสุญญากาศที่สามารถควบคุมสภาวะได้ทั้งอุณหภูมิและความดัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าจะผ่านกระบวนการสกัดที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกับการสกัดในห้องปฏิบัติการ

 

     TCFF ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยหลายแห่งในประเทศไทย ทำงานวิจัยในโครงการพัฒนาสารสกัดธรรมชาติใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังติดต่อขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดในหลากหลายสาขา เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในผลิตภัณฑ์สกัดของเราในส่วนของบริการสกัด เรามีเครื่องมือสกัดด้วยตัวทำละลายที่ทำให้ได้สารสกัดหยาบในลักษณะของเหลวและของเหลวข้น ตัวทำละลายที่เราใช้คือเฮกเซน เอทิลแอกอฮอล์ เอทิลอะซิเทต และอื่นๆ การจะเลือกใช้ตัวทำละลายชนิดใดนั้น ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารแต่ละชนิด