AROMA CHEMICALS AROMATHERAPY ESSENTIAL OIL EXTRACTION SERVICE FLAVOURS FRAGRANCES NATURAL EXTRACTS SPRAY DRYING
 
Spray Drying

     การอบแห้งแบบพ่นฝอย คือการนำสารแต่งกลิ่นรส หรือสารสกัดจากพืชที่อยู่ในรูปแบบของเหลว มาผ่านกระบวนการเพื่อให้อยู่ในรูปแบบผงแห้ง สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้สารสกัดแบบผงแห้งมากกว่าแบบเหลว การอบแห้งแบบพ่นฝอยมีข้อดีเหนือกว่าการทำให้แห้งด้วยวิธีการอื่นๆ คือ

- สามารถควบคุมกำลังการผลิตได้มากน้อยตามความต้องการ
- มีตัวดูดซับในกระบวนการทำแห้งหลายชนิดให้เลือกใช้ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
- ระยะเวลาในการผลิตสั้น
- วัตถุดิบที่ป้อนเข้าสายการผลิต สามารถเป็นได้หลายรูปแบบ (สารละลาย อิมัลชัน สารแขวนลอย สารเหลวข้น เจล หรือของเหลว)
- มีความแม่นยำสูงในการควบคุมระดับอนุภาค ความหนาแน่นโดยรวม และระดับความเป็นผลึก

ไมโครแคปซูล

     สารสกัดที่ใช้แต่งกลิ่นและน้ำหอม มักได้รับผลกระทบเมื่อผ่านกระบวนการผลิตที่ใช้ความร้อน การระเหย หรือการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเมื่อสัมผัสอากาศ ดังนั้นเพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพของโมเลกุลในกลิ่น สารสำคัญบางชนิด จึงมีการกักเก็บละอองของกลิ่นและรสไว้ในแคปซูลขนาดเล็กที่ทำจากแป้งดัดแปรเสียก่อน ค่อยนำไปผ่านกระบวนการทำให้แห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย และที่ TCFF ของเรา มีให้บริการทั้งแบบอบแห้งด้วยการพ่นฝอยแบบปกติ และแบบไมโครแคปซูลก่อนนำไปอบให้แห้งแบบพ่นฝอย

 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z