TCFF เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยและจีนในการผลิตน้ำหอม สารแต่งกลิ่นรส น้ำมันหอมระเหย และสารสกัด เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อาหาร และยา

TCFF เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ผลิตน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติ และกระทั่งในปัจจุบันยังคงเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัททั่วโลกที่มีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน กล่าวคือ การเก็บพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบ การกลั่นน้ำมันหอมระเหย และการสร้างและผลิตน้ำหอมและสารแต่งกลิ่นรส ซึ่งนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆของลูกค้ามากมายทั่วโลก ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในครัวเรือน และใช้ในอุตสาหกรรม


ในปี ค.ศ.1988
- ได้มีการก่อตั้งบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด
- ได้มีการลงนามในสัญญาที่จะร่วมลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกันกับรัฐบาลจีน (Guang Zhou Bai Flavours and Fragrances Co., Ltd.)


ปี ค.ศ. 1990
- ได้มีการสร้างโรงงานบนพื้นที่ 52,800 ตารางเมตร ที่ตำบลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปี ค.ศ.1991
- ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย
ปี ค.ศ. 1993
- ได้มีการทดสอบการทำงานและประสิทธิภาพของเครื่องจักรทั้งหมดของโรงงาน - จัดการประชุม ของ FAOครั้งแรกในแถบเอเชีย เรื่อง “น้ำมันหอมระเหยและพืชสมุนไพร” โดยมี Dr. Wang Qing Quan เป็นผู้บรรยาย. - ผู้แทนรัฐบาลจีนได้มาร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนธุรกิจของบริษัทฯ - ได้รับการสนับสนุนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในการสร้างอาคาร R&D และทำการทดสอบระบบเครื่องจักรของโรงงาน

ปี ค.ศ. 1994
- ได้เปิดตัวบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน อย่างเป็นทางการที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ปี ค.ศ. 1996
- ได้จัดการประชุมของ FAOครั้งที่ 2 ของแถบเอเชีย เรื่อง “น้ำมันหอมระเหยและพืชสมุนไพร” โดยได้เชิญ Dr. Wang Qing Quan และ Mr. Stephen Victor Dowthwaite เป็นผู้บรรยาย

ปี ค.ศ.1997
- ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัย ICS จากหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NSTDA)

ปี ค.ศ. 1999
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมชมโรงงาน

ปี ค.ศ. 2003
- ได้รับการรับรอง ISO 9001

ปี ค.ศ. 2004
- ได้รับรางวัลชมเชย การปรับปรุงการปฏิบัติงานเชิงโซ่อุปทาน – ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


ปี ค.ศ. 2011
- ได้รับการรับรอง HACCP สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยไทยและสารสกัดจากธรรมชาติ - ได้รับรางวัล บริษัทอนุรักษ์พลังงานดีเด่น จากการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มภาคกลางบน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน